Právě se nacházíte na blogu, který se zabývá každodenním životem. Naleznete zde různé články o činnosti naší rodiny. Učíme se žít v souladu s přírodou a neustále objevujeme, jak je život úžasný. Snažíme se více poznávat sebe i druhé ať při pořádání či zúčastňování setkání, při sdílení, či při pomoci a službě lidem, rostlinám, zvířatům a Bohu.

Děkujeme že jste!

Budoucnost kapitalismu a komunismu

Předně předesílám, že obsah tohoto článku je napsán tak, jak situaci kolem kapitalismu a komunismu vnímám já. Někdo může jednotlivá slova vnímat i jinak a tím může docházet k nedorozumění. Proto se budu snažit vysvětlit své myšlenkové pochody co nejpodrobněji. Píši-li někde, že něco nějak je, je to jen moje vnímání a klidně si tam vždy přidejte “podle mého názoru”. Nechci nikomu přestavovat jeho myšlení, ať si každý myslí, jak chce. Stejně to tady píšu ne pro vás, ale pro sebe 🙂

Kapitalismus a komunismus

 

Kapitalismus je ekonomický systém, ve kterém je základem soukromé vlastnictví a volný trh, kde jednotliví lidé soutěží. Každý člověk má možnost vstupovat na volný trh se svou nabídkou služeb či výrobků a nebo s poptávkou po službách a výrobcích druhých. Kapitalismus vznikl v době, kdy lidé pochopili, že tenhle umí lovil lépe než tamten a tak vznikla dělba práce. Od té doby je nutné, aby lidé chránící potomstvo dostali najíst od těch, jež jdou na lov. Směna kusu masa za službu hlídání potomků pak byl první volný trh na světě. Někdo může namítnout, že se ještě o volný trh nejednalo, protože lidé žili v komunitě, avšak taková komunita by velmi rychle vyloučila toho, “kdo se jen veze”, tedy o komunismus nešlo. Stejně tak se již tehdy projevovala pro kapitalismus typická soutěživost mezi lidmi, kdy si obvykle ten nejlepší lovec mohl vybírat mezi svými fanynkami.

 

Komunismus je velmi podobný ekonomický systém, ve kterém však neexistuje soukromé vlastnictví a tím přirozeně neexistuje ani volný trh. Některé prameny označují vlastnictví v komunismu jako společné, což ve své podstatě vlastnictví zcela popírá a proto v komunismu pojem vlastnictví vůbec neexistuje. Tedy v principu “nic není nikoho” a “zároveň všechno je všech”. Komunismus tím řeší velmi elegantně statky, jež v kapitalismu nejdou zcela vyjasnit a to je např. vlastnictví řek či vzduchu, někdy označovaných jako veřejné statky. V komunismu také není nutné použití platidel.

V České republice nemáme ani jedno, ani druhé, v nějakých oblastech se blížíme ke kapitalismu, avšak soukromé vlastnictví je podmíněné a volný trh je regulován. Jak hodně nebo málo regulován ponechám stranou, jen se o pravý/čistý/100% kapitalismus nejedná. Zároveň je potřeba říci, že nevím o zemi, kde by kapitalismus ve své čisté podobě s výhradním soukromým vlastnictvím a volným trhem fungoval. V nějakých oblastech se zase více blížíme ke komunismu, např. vyvlastňování pozemků pro vyšší dobro, alias dálnice (vyšší zájem společnosti, před zájmem vlastníka), povinné odvody do armády či povinná školní docházka pro všechny bez rozdílu, povinná minimální mzda, maximální týdenní pracovní doba apod.

Plody vlastní práce

V systému soukromého vlastnictví si každý ponechává výsledky svojí práce a podle svého rozhodnutí uspokojuje svoje potřeby, tedy nakládá s přebytky buď investicemi či nadměrnou spotřebou a plýtváním, a nedostatky uskrovňováním či půjčkami.

V systému bez vlastnictví jsou výrobní prostředky a statky všech a tím pádem jsou výsledky společné práce pomyslně složeny na jednu hromadu a této hromady jsou  podle společenské dohody rozdělovány všem členům komunity podle potřeby. Zde vyvstává zcela zásadní problém komunistické ideologie a to je, podle jakého klíče dojde k rozdělování statků, pokud je jejich objem nižší, než potřeba členů komunity. Např. jak rozdělit 20 upečených chlebů mezi 40 rodin?

V kapitalismu je nedostatek kompenzován vyšší cenou, která nutí spotřebitele více soutěžit na volném trhu a tím si zajistit prostředky pro uspokojení svých potřeb, zajistit si jiný substituční statek a nebo se potřeby vzdát. O tom, že mohou existovat snahy lidí, jež chleba prostě ukradnou není jen v kapitalismu, ale i v komunismu, kde si může jedna rodina myslet, že 20 chlebů nebylo rozděleno zase tak spravedlivě, resp. jejich potřeba je vyšší, než příděl.

V komunitách je obvyklé zřízení jakési “rady starších”, která by mohla o klíči rozdělování dle potřeb rozhodnout, tato rada ale zase popírá princip nejen anarchie (bezvládí), ale i komunismu (beztřídní), protože slovo člena rady starších by bylo vyšší, než slovo kopáče Pepy.

V komunistické společnosti, kde bude nastávat nedostatek zdrojů k naplnění potřeb všech členů komunity, bude docházet k výměnnému obchodu, případně při existenci platidla k prodeji.

Dlouho jsem přemýšlel, jak bude v komunistické společnosti fungovat disponování s věcmi osobní povahy? Např. když jsem byl na expedici ve Finsku, tak v parku Urho Kekkonen mají Finové postavené sruby k dispozici pro všechny. Jedno z pravidel bylo, že ti dříve příchozí nemají větší právo na přespání, než ti později příchozí. Což je komunistický vlastnický přístup. Bude ale v komunistické společnosti takto nakládáno i s obydlím, ve kterém žiju, nebo mým zubním kartáčkem? V současné době na to odpověď nemám.

Vyvíjení úsilí k naplnění potřeb

Každý člověk vyvíjí úsilí k tomu, aby naplnil své potřeby.

Člověk v kapitalismu přestane zvyšovat svoje úsilí na volném trhu v okamžiku, kdy jsou naplněny všechny jeho potřeby.

Cílem komunismu je naplnění potřeb všech členů komunity.

Dáme-li si tyto dvě věty do rovnice, zjistíme, že kapitalismus a komunismus má vlastně stejný cíl, plné uspokojení potřeb.

Člověk v kapitalismu se tedy snaží maximalizovat svůj zisk a je jedno, jestli je to zaměstnanec ve fabrice, který může jít pracovat do vedlejší fabriky za více peněz, nebo si zvýšit kvalifikaci a přejít na odbornější práci s vyšší mzdou, nebo si bude po večerech přivydělávat. Stejně tak pokud se jedná o podnikatele, který se snaží zefektivňovat procesy, snižovat náklady a zvyšovat tržby.

Tak jako zaměstnanci se zlepšují ve své specializaci, aby byly na trhu práce konkurenceschopnější, tak i podnikatelé zlepšují svoje služby. Ano objevují se podnikatelé, jež chtějí krátkodobě na něčem “vydělat”, stejně jako zaměstnanci, kteří si trochu upraví životopis, aby dostali větší nástupní plat. Z dlouhodobého hlediska je toto jednání však neudržitelné, protože buď obchodní partneři nebo konkurence si toho všimne a podle toho začne jednat. Jednat způsobem, že  budou nabízet službu kvalitnější nebo třeba i stejně kvalitní, ale za nižší cenu.

Vývoj cen v ČR za posledních 30 let

Z dlouhodobého hlediska a historie to potvrzuje následující přehled vývoje cen.

1987 Škoda 105 57000 Kč, průměrná mzda 3000 Kč …. v měsících práce 19
2018 Škoda Fabia 200000 Kč, průměrná mzda 30000 Kč … v měsících 7, tedy sleva o 65%

Ponožky 14,50 na 100 sleva o 31%
Pivo čepované 5 na 35 sleva o 30%
Zubní pasta 7 na 30 sleva o 58%
Chleba 3 na 24 sleva o 20%
Rohlík 0,3 na 2,50 sleva o 17%
Sůl 1,50 na 7 sleva o 54%
Jablka 8 na 30 sleva o 63%
Benzín 9 na 30 sleva o 66%
Dovolená v Bulharsku 4000 na 15000 sleva o 63%

V mobilní komunikaci klesla za posledních 10 let cena jedné minuty volání z průměrných 4,50 na 2,20 Kč, což je sleva přes 50%. (z pochopitelných důvodů neuvádím cenu mobilní komunikace v roce 1987 :D)

Z výše uvedeného vyplývá, že uspokojování potřeb člověka je s postupem času levnější, tedy za stejné množství práci si mohu dovolit větší počet statků.

Kvalita žití se zvyšuje

Celé to však není jen o penězích a tak je také potřeba zmínit i kvalitu žití, jako takového. Neustále se zvyšuje kvalita poskytovaných služeb, např. se rozšiřuje signál mobilních telefonů. TV již není černobílá, ale barevná, o 4K nemluvě 🙂 Toto kvalitnější žití nezajišťují jen technologie, jako internet či elektronika ve smyslu zábavy či automatizace procesů, ale také zcela nové služby, které dříve vůbec nebyly a nyní člověku usnadňují život. Např. učení a sdílení zkušeností a znalostí je na zcela jiné úrovni.

Trend, který ukazuje, že lidé dostávají kvalitnější a levnější služby a produkty než před 30 lety a je obrovský předpoklad, že právě s nástupem robotizace bude tento trend nadále pokračovat.

Nahlédnu-li do budoucnosti, vidím tak kvalitní služby, tak efektivní procesy, že služby a produkty jsou natolik levné, že si je může dovolit kdokoli.

Když si představím, že průměrný plat bude 50 tisíc Kč a díky robotizaci od setí po sklízení, pečení, prodej a doručení bude chleba stát ne 50Kč ale 5Kč. A to bude proto, že dnes je cena chleba z 90% lidská práce. Chleba tedy bude dostatek a nebude třeba volit klíč k rozdělení mezi potřebné.

Momentálně máme v České republice 4 pracující na 10 obyvatel (když nepočítám 1 státního zaměstnance, který nevytváří žádné hodnoty), tak se snižováním cen a zvyšováním kvality bude moci být klidně 1 pracující na 20 obyvatel a možná i více. Jinými slovy, místo 8 hodin práce denně bude na stejný objem spotřeby stačit 1 hodina.

Pevně tedy věřím, že přerozdělování zdrojů nebude potřeba.

Nebude potřeba provést proletářskou revoluci, protože postupem času bude všeho dost pro všechny.

Otevřený dopis premiérovi ČR ohledně ministerstva školství

Vážený pane premiére,

v posledních letech dochází v českém školství k většímu a většímu potlačování svobod dětí.

Já, jako voják, jsem přísahal bránit Českou republiku proti vnějšímu napadení, avšak jako občan a otec 4 dětí neumím bránit svobodu našich dětí jinak, než apelováním na vás,

abyste jmenoval do pozice ministra školství člověka, který bude ochraňovat to nejcennější, co v naší zemi máme a tím jsou naše děti.

Prosím Vás, nejmenujte ministrem školství pana Štecha, člověka, který prohlásil, na otázku, co když dítě nechce do školy, cituji:

“No ježišmarja, tak ho trošku seřvu. Dítě nemá co si říkat! Čtyřleté dítě si nemá co určovat a rozhodovat o tom, jestli někam bude takhle chodit nebo nebude.”

V době, kdy ústavní soud rozhoduje při rozvodech, že musí být brán zřetel na přání dětí, proč bychom měli na naše děti řvát?

Je opravdu řvaní na děti doporučený výchovný nástroj 3. tisíciletí?

S úctou

nrtm. Bc. Tomáš Roud

Zrušení trvalého pobytu z občanského průkazu

Než se dostaneme k tomu, proč si vůbec trvalý pobyt zrušit, je potřeba si ujasnit, co to trvalý pobyt vůbec je.

Trvalý pobyt z pohledu zákona

Podle zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel dle par. 10 odst. 1:

“Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v České republice, která je vedena v registru obyvatel ve formě referenční vazby (kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání.”

Z čehož vyplývá, že trvalý pobyt je pouze evidenční adresa a to pro to, aby občan věděl ve kterém městě má příslušné úřady. Nesouvisí s tím tedy vůbec, kde se občan zdržuje, či kde bydlí.

Trvalý pobyt – možnosti

 1. Trvalý pobyt máte na “normální adrese” nějakého bytu, domu či rekreačního objektu – většina populace
 2. Trvalý pobyt máte “na obecním úřadě
 3. Trvalý pobyt máte v zahraničí
 4. Trvalý pobyt nemáte

Trvalý pobyt vs. státní občanství

Jak je napsáno výše, trvalý pobyt je pouze evidenční údaj a nijak nesouvisí se státním občanstvím. Stále můžete být občanem ČR a přitom nemít trvalý pobyt na území ČR. Což si můžete ověřit sami: Otevřete si cestovní pas a najděte tam trvalé bydliště …. nenajdete ho tam, protože občanství získáváte hlavně narozením nebo dalšími způsoby jako přidělením, nalezením osvojením apod. Státní občanství vám nikdy nikdo nemůže vzít.

Proč si zrušit trvalý pobyt?

 1. Máte právo na soukromí, co je komu do toho, kde bydlíte?
 2. Často bydlíte jinde, než máte trvalý pobyt a pak vznikají potíže s doručováním pošty, kdy vám v domnění pojišťovny a úřady posílají poštu na místo trvalého pobytu
 3. Jste nestandardní, což znamená, že s vámi bude více práce a ti, co po vás něco chtějí, si radši vyberou jinou, snazší oběť
 4. Protože chcete “zkoumat”, jak systém funguje 😀
 5. Neplatíte poplatky, např. za odpady či psa
 6. Dle určitých pravidel se nepočítáte do společně posuzovaných osob v rámci státní sociální podpory

Cestovní pas, jako doklad totožnosti

Ke všem úkonům nutně a to nutně potřebujete cestovní pas. Ověřte si, že ho máte platný dostatečně dopředu (až na 10 let). Je také možné si nechat vystavit více cestovních pasů, třeba i dva nebo tři i více. Pro vystavení druhého pasu stačí přijít na úřad a nahlásit, že se chystáte do Izraele a 2 měsíce na to do Spojených arabských emirátů, oni vás totiž do emirátů nebudou chtít pustit, když uvidí, že máte v pase razítko z Izraele. Úředník vám ochotně druhý pas vydá. A i třetí, pro který použijete historku s Pákistánem a Indií, jež jsou na tom stejně jako Izrael a arabský svět.

Doručování a kam? Datová schránka

Osobně doporučuji zřídit so datovou schránku, jelikož vám neunikne žádná pošta, protože v době převodu sami úředníci kolikrát neví, na jako adresu vám mají zasílat rozhodnutí a písemnosti.

Postupy k přesunu a zrušení trvalého bydliště

Ač zákon přímo nedovoluje si nahlásit trvalé bydliště na obecní úřad, existují postupy, kdy vám úředník musí zapsat trvalý pobyt k sobě.

Převod z normální adresy na trvalý pobyt v zahraničí

 1. Přijdete na obecní úřad a nahlásíte tam novou adresu do zahraničí
 2. Do 10ti dnů odevzdáte občanský průkaz na úřadě a dále používáte jen cestovní pas
 3. Řidičský průkaz vám platí i nadále

Převod z normální adresy na žádný trvalý pobyt

 

 1. Přijdete na obecní úřad a oznámíte: “Ruším svůj trvalý pobyt na území ČR.”
 2. Vhodná je historka o práci v zahraničí avšak zatím nevíte, kde to bude přesně. Nemuseli byste to říkat, ale je to takové lidské a přívětivé, úředníci jsou také lidé a rádi rozumí tomu, co děláte a proč.
 3. Okamžitě si zažádáte dle par. 2 odst. 4 zákona č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech o občanský průkaz bez uvedení trvalého pobytu
 4. Do 10ti dnů odevzdáte občanský průkaz na úřadě a dále používáte cestovní pas
 5. Vyzvednete si po 30ti dnech nový občanský průkaz bez vyznačení trvalého pobytu
 6. Řidičský průkaz vám platí i nadále
 7. Dále zůstáváte statutárním orgánem všech společností (v OR svítí poslední místo trvalého pobytu)

Převod z normální adresy na adresu na úřadě – varianta 1

 1. Nejdříve si zrušíte trvalý pobyt viz. předchozí odstavec
 2. Přijdete opět na ohlašovnu a oznámíte, že jste se vrátili, protože vám práce v zahraničí nevyšla. Nemuseli byste to říkat, ale je to takové lidské a přívětivé, úředníci jsou také lidé a rádi rozumí tomu, co děláte a proč.
 3. problém je v tom, že nemáte kde bydlet, protože nemáte žádnou nemovitost ani nájemní smlouvu, úředník vám musí zapsat trvalý pobyt na adrese ohlašovny.
 4. Zažádáte si o nový občanský průkaz s vyznačení trvalého pobytu na adrese úřadu a vyzvednete si ho po 30ti dnech.
 5. Řidičský průkaz vám platí i nadále

 

Převod z normální adresy na adresu na úřadě – varianta 2

 1. Jestliže nejste v nájmu, tak si zajistíte nájemní smlouvu a nahlásíte si nové trvalé bydliště
 2. Domluvíte se s pronajímatelem vašeho bytu o ukončení
 3. Pronajímatel oznámí na úřadě, že v bytě již nebydlíte
 4. Úředník vás vyzve, abyste doložil právní nárok na bydlení a jelikož ho již nemáte a nemáte kam jít, tak vás musí nahlásit na adresu ohlašovny, na úřad
 5. Zažádáte si o nový občanský průkaz s vyznačení trvalého pobytu na adrese úřadu a vyzvednete si ho po 30ti dnech.
 6. Řidičský průkaz vám platí i nadále

Zdravotní pojištění a trvalý pobyt

Zdravotní pojištění se vztahuje na vás na základě občanství a musíte ho platit, pokud nejste osvobozeni a pokud prokážete, že jste alespoň 6 měsíců pobývali v zahraničí, kde za vás bylo placeno pojištění tam. Jestliže ukončíte svůj trvalý pobyt v ČR (opakuji, že se nejedná o ukončení pobývání, bydlení v ČR, ale pouze zrušení trvalého pobytu) musíte normálně nadále zdravotní pojištění platit a to buď jako nadále jako zaměstnanec, osvč či samoplátce.

Oznamovací povinnost při změně a zrušení trvalého pobytu

 1. Zdravotní pojišťovna
 2. Česká správa sociálního zabezpečení – pokud jste registrováni, často jako podnikatel
 3. Finanční úřad – pokud jste registrováni
 4. Řidičský průkaz – eviduje se město trvalého pobytu, případně posledního trvalého pobytu po zrušení trvalého pobytu
 5. Úřad práce – pokud jste registrováni
 6. Katastr, živnostenský úřad, obchodní rejstřík – zaktualizují si novou adresu sami

Všechny komerční subjekty, jako banky, pojišťovny apod. evidují často jen adresu či byt, protože tam se trvalé bydliště neeviduje, stačí jen nahlásit případnou jinou doručovací adresu.

Co bez trvalého pobytu v ČR neuděláte

Napíšu zde, to co vím, možná jsou i nějaké další.

 1. Nezískáte řidičák, protože pobyt v ČR je podmínkou, řešení níže (prodloužení a změny jsou v pohodě proveditelné)
 2. Nezískáte zbrojní průkaz, protože pobyt v ČR je podmínkou, řešení níže (prodloužení a změny jsou v pohodě proveditelné)
 3. Nezískáte žádný úvěr
 4. V některé bance si nezaložíte účet
 5. Nemůžete kandidovat ve volbách
 6. Nezískáte paušál od mobilního operátora, jelikož nemáte adresu
 7. Nevyhnete se daním, které vám plynou z ČR, stále musíte danit, jako byste trvalý pobyt v ČR měli
 8. Máte-li trvalý pobyt na úřadě či ho nemáte vůbec, musíte si za místo podníkání pro vyřízení živnostenského listu zajistit jinou adresu v ČR

Řešení při potřebě trvalého bydliště uděláte tak, že nahlásíte na úřadě, že už zase v ČR chcete bydlet, ale nemáte kde, úředník vás nahlásí na úřad, vyřídíte, co potřebujete a opět trvalý pobyt ukončíte.

Známe nejasnosti při ukončení trvalého pobytu v ČR

 1. Někde přeci musíte mít trvalý pobyt!
  – nemusíte, je to jen evidenční údaj, viz zákon o evidenci obyvatel
 2. Ukončením pobytu v ČR přijdete o občanství!
  – nepřijdete, občanem jste narozením, získáním … viz. zákon o státním občanství
 3. Při ukončování vás nutí do nahlášení místa pobytu či doručovací adresy
  – toto není legitimní, ukončujete pobyt v ČR a hotovo, nic nemusíte vyplňovat, nic vysvětlovat
 4. Vy nemáte v občance adresu?
  – často nestátní dotazy komerčních subjektů, časo stačí říci: Adresa se již od 1.1.2015 nemusí zapisovat do OP, řeknu vám jí
 5. Bez trvalého pobytu se lze skrývat před exekutory
  – nelze, ti řeší vaše bydliště či adresu kde se můžete zdržovat

Tento článek je napsán jako výsledek vlastního zkoumání a zkušeností, nikoho k ničemu nenutí a ani nenabádá. Autor nenese odpovědnost na jakoukoli újmu či škodu.

Rawfest – marketing RAW food na druhou

Ve středu mi volal tatínek, že je o víkendu festival raw food v Praze. Což mne dost potěšilo, protože to pro mne byla známka, že můj stravovací raw styl si pamatuje.

Vyrážíme na raw fest – festival raw food

V neděli jsme odnesli jídlo praktikujícím na pobyt ve tmě a vyrazili směr Praha kolem poledního. Cesta byla z Kutné Hory na hodinu, zaparkovali jsme u řeky a zbytek došli pěšky.

Velice mne hned u kasy pobavil asi 30ti letý hoch s pejskem, který se dožadoval polovičního vstupného, “když je již po obědě”, … neuspěl 🙂

Za vlezné jsme zaplatili za dva nějakých 500 Kč a hurá na nejen čumendu, protože jsme umírali hlady 🙂

Je raw food drahé?

Ve velkém stanu probíhala přednáška, kde sedělo vpředu u mikrofonu asi 6 lidí a povídali o kvalitě a ceně raw food.

Dostali otázku “Je raw food dražší, než klasické jídlo?”, čehož se ujala jedna paní ařekla něco v tomto smyslu: “Já to vnímám tak, že když mi dává raw food vyšší kvalitu, tak tím akceptuju, kolik to stojí, protože to dělám pro sebe”. Z přednášky jsem odešl, protože mne odpověď ani trochu neuspokojila, když jsem vlastně slyšel: “Této otázce se vyhýbám proto, že ano je to drahé, ale radši přesměrujte svoji pozornost na kvalitu a zdraví, které dostáváte.”

Vůbec nechápu, kde se vzalo slovo kvalita, to jako brokolice, kterou neuvařím má vyšší kvalitu? Ač teď mne napadá, že vlastně to je základní tah marketingu, poukazovat na něco vyššího, takže vlastně je to v pořádku, mysl se chytne toho, že je to kvalitní. Proto se i ukazuje na e-shopech, že kupujete v raw kvalitě a přitom je to raw stav o kvalitě nijak nevypovídající.

No jdeme dál, dát si něco na zub.

Raw bar a oběd

2015-06-07 15.34.17

Raw lasagně – byly dělány den předem, takže celkem vysušené a hodně koncentrované 🙁

Mrkvovo kakaový koláč byl nastarouhaný dost na hrubo, takže to chutnalo skoro jak nastrouhaná mrkev s kakaem a kokosem.

Nejchutnější byl pro mne kolatý koláček s něčím, co připomínalo karamel a vrstvami asi pohankového těsta.

MyRaw caffee a super lživý marketing

2015-06-07 15.51.282015-06-07 15.52.54

Tenhle stánek mne pobavil nejvíce, když tam dělají kávu, co není raw a ještě do toho lejou sojové mléko, které také není raw a dávají třtinový cukr, který už není vůbec raw.

Pro dochucení je možnost si dát mufíny, které samozřejmě také nejsou raw.

Hurá raw caffee, se to jen jmenuje, ale raw to není, dejte si raw 😉

RAW food mixéry a odšťavovače a sušičky

2015-06-07 15.44.49
Nedalo se nezakopnout o stánek se super předraženými elektrickými přístroji. Sušička za 20 tisíc, mixér asi za 15 tisíc a odšťavovač za 13 tisíc.

Odšťavovač se mi líbil, protože byl šnekový a to je teď děsně in. Milá paní, marketingově poučená, skvělá obchodnice mi řekla, že odšťavovače mají kovové jádro a tím vlastně zabijou všechny vitamíny, které tam chceme uchovat. Takže šťáva z klasického odšťavovače za 3 tisíce je vlastně mrtvá a měli bychom si pořídit ten její za 13 tisíc.

Na můj dotaz, jak funguje mixér za 15 tisíc mi řekla, e ten je super, protože má kovové nože, které vysokou rychlostí rozřežou ovoce a zeleninu na super zdravé smoothie plné vitamínů.

Bohužel už mi neuměla odpovědět na poslední otázku a tak se jen usmála a začala se věnovat postarším manželům stojícím za mnou.

Ta otázka byla: “Když je v odšťavovači na škodu kov, že zabije vitamíny, proč je to u mixéru plus, kde vitamíny z ovoce doslova vytáhne a dělá super zdravé smoothie?” Hmmm, nevadí, asi mi neodpověděla, protože jí na školení neřekli, že může přijít zákazník s mozkem, co nepolyká všechny marketingové řeči i s navijákem 🙂

Stánky life food

Drtivá většina stánků byla lifefood a tím je vidět, že to byl ve skutečnosti pořadatel akce, který vybíral vstupné.

Dobré bylo, že jsem vyfasovali slevové kupony 20% na jejich e-shop lifefood.cz a tak jednou nakoupím levněji, než je nákupka ve velkoobchodu 🙂

Raw therapy

Nemám nic proti paní majitelce osobně, Lucko promiň, to tvoje heslo je vážně zvláštní: “Zdravé tělo s čistou duší”, jak může být duše čistá, když nemůže být špinavá.

Opravdu však oceňuju ten čas a práci s přípravou pochoutek.

Na závěr raw festu

Největší jobovkou bylo, když jsem si koupil 1dcl pesta medvědího česneku v oleji se solí a to za 140 Kč 🙂

Chutnalo to fakt luxusně a jak jsem si to přinesl domů, tak jsem si to doma udělal také a teda za 20 Kč i s energií 😀

Celkem musím zhodnotit, že raw fest vyšel na asi 2.000,00 Kč i s cestou a parkováním.

Zkušenost to byla zajímavá a již teď vím, že na další raw fest nepojedu. Dál si budu čmochtit raw food doma 🙂

P.S. Děkuju prozřetelnosti, že jsem potkal Petra Macháčka, to setkání všechny ty marketingové lži a přemrštěné ceny vyrovnalo <3

 

 

Povinně zveřejňovaný seznam alergenů

alergenyAlergen je věc, která způsobuje nepřiměřenou reakci organizmu a to ve formě stresu, nervového vypětí, nechuti až dokonce zvracení či záchvatu.

Zjistilo se, že největšími alergeny nejsou látky v jídle, ale lidé a orgány s nimiž se běžný občan dostává do styku.

Povinně zveřejňovaný seznam alergenů:

 1. Vláda
 2. Parlament
 3. Daně
 4. Regulace
 5. Policejní kontrola
 6. Finanční úřad
 7. Botička městské policie
 8. Bankovní úroky
 9. Úřední byrokracie
 10. Ortodoxní památkáři        

                                                #liberland

První taneční soutěž

Všechno to začalo v lednu, kdy jsme se s Lenčou přihlásili do tanečních k manželům Novákovým v Kutné Hoře.

Celkem nás to chytlo a tak jsme si řekli, že bychom mohli tančit o trochu více. Tedy když na konci března skočily taneční, s dovolením manželů Novákových jsme se přifařili na středeční tréninky.

Touha ukázat co umíme

Na konci dubna jsme si vyhlídli soutěž Svazu učitelů tance v Chrudimi, která se měla konat 30.5.2015 (dnes).

Lenča si objednala ušití šatů od švadleny z Kutné Hory a začali jsme to brát fakt vážně.

V květnu jsme dostali ještě 4 individuální lekce, které nám moc pomohli rozbít vše, co jsme se do té doby naučili 🙂

Soutěž měla být v sobotu a my jsme ještě v pátek trénovali sestavu na quickstep!

Večer před taneční soutěží

Z tréninku jsme přijeli v 8 večer.

Spočítali jsme si, že je potřeba vstávat ráno v 5:50, abychom to do Chrudimi v pohodě stihli.

Jelikož standardně neumíme nikam dorazit včas, tak jsme i spát šli až po půlnoci, abychom se vyspali aspoň 5 a půl hodiny 😀

Ach to ráno

Lenča byla vzhůru již před budíkem a mne tahala z postele ještě v 6:15.

Studená sprcha a nadopovat se kakaem s guaranou. To mi teda vůbec nesedlo a měl jsem co dělat, abych to v sobě udržel.

Na soutěž jsme přijeli kupodivu včas, tedy o půl hodiny dříve, což akorát na převléknutí.

Mrkněte se na ten sál, to je prostě nádhera :p

2015-05-30 08.26.48

A pak se to stalo

Sám tomu nemůžu uvěřit, u mne, středobodu vesmíru, ztělesněné stability, ředitele Zeměkoule, u mne alfasamce 🙂 se spustila tréma. Nefalšovaná ve vteřině rozběhnutá tréma.

Velmi zvláštní bylo to, že se mi rozjel tep na takovou frekvenci, jako bych běžel, ale při tom se mi snížil tlak. Pokaždé, když jsem se zvednul ze židle, tak se mi motala šiška jak po odběru krve.

Jak naložit s trémou?

To vám byl takový stres, že jsem vůbec nebyl schopnej myslet. Vážně jsem u toho z hluboka dýchal a prociťoval tu nervozitu. Klepal jsem se jako ratlík. Logické bylo, že jsem tím rozsekal i Lenču, která je právě zvyklá, že by na mne vždy mohli špalky štípat a tak byla velmi nervózní a nejistá. Nemohla se na mne v tu chvíli spolehnout.

Věděl jsem, že nemá smysl si říkat to, co na mne vždy volá Jana Nováková nebo Tonda Novák: “Lokty nahoru”, “Ramena dolu”, “Nezvedej ten valčík”, “Zůstaň dole v tom tangu” 🙂 Prostě jsem si plně uvědomoval, že to, co se do těla dostalo za programy s tance na tréninzích je aktuálně maximum.

A tak jsem měl na mysli a vlastně jsem se i těšil na to, že si stoupnu na taneční parket a nechám tělo, nechám tu vyšší inteligenci v sobě, aby přebrala vládu. No a že to budu pozorovat a celkem slušně se bavit.

Začátek exhibice

Nástup byl absolutně strašnej. Postavili jsme se do rohu, odkud se vždy vycházelo. No a s hrůzou jsem zjistil, že ostatní seniorští tanečníci se štosují na druhé straně sálu. No a tak jsme za nima pelášili přes schody, balkon a schody dolů. Stihli jsme to tak tak, že se akorát vycházelo.

No a jak jsme vyšli, tak junioři na vyhlášení vyšli z toho rohu, kde jsme byli my s Lenčou před tím … ufff

V podstatě jsme udělali 2 řady, které do sebe pronikly a nastoupili jsme už v jedné řadě, hurá.

Vyhlášení finále juniorů proběhlo fajn, připadal jsem si v té řadě jak na pranýři. Přiblble jsem se usmíval a tleskal. Že bych se nějak bavil se vážně říct nedá, to ani trochu.

Bylo nás 10 seniorských párů a tak nás rozdělili na 2 skupiny a aby se protáhla moje agónie, tak jsme byli ve skupině druhé.

Nástup na waltz

Trenéři mi říkali, že si mám vybrat startovní roh dlouhé stěny. Hooops, jak to mám asi udělat, když jsou tady všechny strany parketu stejně dlouhé? Pak začali hrát a zbytek si vůbec nepamatuju. Snižoval jsem kolena, co to šlo, Lenču jsem držel asi děsně silně, protože se ode mne ani jednou nevzdálila. Po soutěži jsem se jí ptal a prý si to také nepamatuje 😀 No hlavně snižovat a držet lokty nahoře, hlavně do promenády.

Waltz za námi, hurá

Tango a guma na kroky

Tango bylo vážně masakr. Úplně jsem zapomněl, že po closed promenade děláme 5ti krok a tak jsme dycky dotáhli sestavu tím, že jsme do konce strany došli. Moc a moc děkuju Lenče, která se mne držela jak klíště a šla přšesně ty kroky, co já. Děkuju tango skončilo. To jsem vážně děkoval prozřetelnosti, že to mohlo být ani ne minuta.

Valčík a kde jsou moje plíce?

Nikdy jsme s Lenčou nevydrželi tančit valčík 1:30 a to jsem si i dnes v předchozích soutěžích měřil, že ten valčík na minutu a půl dávají. Takže asi moc nehrozilo, že by seniorům ten valčík zkrátili. Tak jdeme na to, postavil jsem si Lenču pěkně zády ke středu parketu. Um ca ca, už to začalo, srovnej si držení, počkej 2 sekundy, nabídni ruku dámě, odšlápni si na 2 2 3 a jdeme na to. Ušetřil jsem tak 10 sekund, možná 12. Až při tanci jsem si všiml, že ten valčík je pěkně pomalý. Na melodii si nepamatuju, ale jasně si pamatuju, jak jsem se snažil nezvedat a hlavně nedělat maxi kroky, abychom to udýchali. Dívej se na to okno, na tuhle lampu, ať se ti netočí tolik šiška. Zvláštní, motá se mi palice, ale trochu si to užívám, víc než tango teda. Ztišení hudby bylo vysvobození z letargie. Hurá, dali jsme valčík, děkuju :p

Quickstep a respekt z rychlosti

Šikmo čelem k nejbližší stěně a jdeme na to. Jen si letmo pamatuju, že v běžené otočce jsem dělal několikrát postupová šasé a nebo zase Lenča. Dvakrát jsme se zasekli kvůli páru a nebo jsme si rozhodili kroky. Nu co, stojíme, slow slow a jedeme znovu. Byla to vážně hrůza, jako dobíhat ujíždějící rychlík se zlomenou nohou 🙂

Do finále jsme dle očekávání nepostoupili a hurá jdeme se převléct na latinu.

Kdo to neví, tak holky tancují bez podprdy, takže převlékat šaty v šatně plné mužů, žen a dětí je trochu síla a tak jsme šli na chodbu. Byla to docela zábava.

Nástup na latinu byl už v pohodě, tancovalo jenom 6 párů a tak jsme šli hned do finále 🙂

Samba, moje oblíbená

Sestavu do sambu máme na kroky docela jednoduchou, stačí neházet rukama, držet dolu ramena a jde to. Dělat volty správně se ani nesnažím, prostě si to odchodím, protože ty svaly, co mají hýbat pánví tam ani nemám!!! Samba skončila a vážně mne bavila.

Pak se ale stalo, že vyhlásili, že se nemáme s kým střídat a tak rovnou jedeme dál. S jazykem na vestě se to přijímá těžko.

Cha cha

2 3 cha cha, jedeme, na dva ruka, na místě, Lenča mi dává ruku na hruď a jdeme do alemany, celkem to jde, to mne baví a pak se nám rozjednou kroky. Volám na Lenču, jakoby byla na druhé straně parketu. STOOOOP!!! A jedeme od začátku a teď už to jde jak po másle, cha cha, snažím se o checky v newyorkách a jen cítím, jak mi tam lítají ruce. Zvláštní, vůbec nevnímám Lenču, jako bych tančil sám. Hustý.

Rumba

Na rumbu máme stejnou sestavu jako do chachy a tak je to na pamatováka docela pohodička až na to, že čtyři jedna a Lenča mi tam chachuje. STOP a jedeme znovu a prosím nechachuj, 4 1 stojíme a dobrý, těla poslouchají. Rumba je sice klidná, ale docela fyzicky těžká. Dáváme to v pohodě. Zjišťuju, že latina je pro mne taková jednodušší, bližší.

Jive a poslední zbytky energie

Z jivu máme dycky respekt, protože i na tréninku ho tancujeme jako poslední a to už síly vážně nejsou. A jedem, spojka ruka střílí stranou a dva a dva, přeměna za zády, otočka, snaž se, makej. Jive si vážně užívám, opravdu se potvrzuje, že soutěž není tak fyzicky náročná jako trénink. Když teda někdo nejede juniory I a II a k tomu ještě STT, LAT i kombinaci:)

Jive končí, poslední úklona a soutěž je za námi.

Tréma nepolevuje

Je to zvláštní, bolí mne ruce přesně napůl mezi lokty a zápěstím. To jsem naposledy cítil při hloubkových meditacích v Indii. Uvolňují se emoce, snižuje se mi tlak, musím si sednout. Ufff tleskám výherců, držím se střídavě Lenči a myslím, že umřu. Teď se zvednu a dostanu infarkt.

Co to je? Kde se to bere, dyk už mám soutěž za sebou, ve standartu jsme poslední a v latině bylo tohle finále, takže už nic tancovat nebudeme.

Očekávám medaili? Ani náhodou! Tréma a stress jede přes to vše dál.

Závěr, výsledky a cesta domů

Při převlékání mi trochu polevuje stres, tep se srovnává a dokonce už můžu vstát ze židle, ač s velkým motáním hlavy. Napadne mne, že jsem na sebe zvědavej, jak odřídím domů.

Na cestu po schodech k vyzvednutí výsledků jsem se připravoval 3 minuty, aby to se mnou neseklo. Fakt hustý 🙂

Vyzvedl jsem výsledky a sám jsem překvapen z čísel.

Ve standartu jsme poslední bez jediného křížku (návrhu na postup do finále), to jsme čekali, ale že z latiny jsme čtvrtí, že jsme dostali 2 body za poražené 2 páry, to jsem fakt nečekal :p

Dokonce nás jeden z porotců v chache zařadil na druhé místo! Asi se koukal, když nám zrovna šly kroky 🙂

A co dál?

Ještě teď, když píšu tyto řádky, tak mne bolí hlava a mám ještě snížený tlak a to je skoro 7 hodin večer. Opravdu je to vynikající zkušenost.

Že by to byla poslední soutěž? Tak to ani náhodou!

Již teď pokukujeme po soutěži u Pardubic 21.6. 😉

 

P.S. Moc a moc děkujeme Janě a Tondovi Novákovým za pomoc a podporu. Děkujeme i základní škole Křesetice, která nás nechala trénovat.

 

Vzdávám se všech občanských práv

Já, níže krví podepsaný Tomáš Roud se tímto zcela oddávám vládě státu.

Vzdávám se všech občanských práv.

Plně si uvědomuji, že jsem při vědomí a zcela jasné mysli. Prohlašuji, že jsem pouhý člověk a že jsem si vědom svých omezení, podmínění, programů a nezdravých názorů. Jelikož mám uvnitř sebe tak veliký zmatek, že sám nevím, co si mám myslet, oddávám se tímto dokumentem zcela mojí vládě státu, které vděčím za to, že mohu žít šťastně dál.

Vzdávám se tímto všech svých osobních práv, která pro mne byla pouze matoucí a sám jsem nevěděl, jak s nimi nakládat.

Moje milovaná vláda ví mnohem lépe, co je pro mne dobré, a nejen pro mne, ale i pro moje blízké.

Moje milovaná vláda hledí jak do minulosti, přítomnosti, tak do budoucnosti, tedy ví nejlépe, jak interpretovat minulost, řídit přítomnost a umí mnohem lépe než já plánovat a přinášet mi do života radost a štěstí.

Odevzdávám své milované vládě právo volby, které bylo pouhou iluzí a velmi těžkým břemenem.

Odevzdávám své milované vládě svoje tělo, protože moje milovaná vláda ví nejlépe, jak se mám stravovat, jak se o tělo mám starat, kdy a jak se mám hýbat.

Plně se podřizuji tomu, co moje milovaná vláda zamýšlí v oblasti péče o zdraví těla a to jak léky, preventivním vyšetřením a očkováním a lékařskými zákroky.

Slibuji, že již nikdy nepronesu proti své milované vládě křivého slova, protože moje milované vláda ví nejlépe vše a je strážcem pravdy.

Předem souhlasím s jakýmkoli trestem či omezením, protože to moje milovaná vláda vůči mne činí nerada a jen z toho důvodu, abych byl ještě lepším členem společnosti.

Plně souhlasím s tím, že vláda ruší všechny daně. Daně se ruší bez výjimky. Zároveň souhlasím s tím, že veškerý svůj peněžní příjem bude za mne moje milovaná vláda vybírat na svůj účet a to proto, že já neumím tak dobře nakládat s penězi jako moje milovaná vláda. Z příjmu mi bude vláda posílat tolik, kolik uzná za vhodné pro mne, protože ví nejlépe, kolik potřebuji ke šťastnému žití.

Vzdávám se ve prospěch vlády veškerého majetku, který plodí pouze zlo mezi lidmi, protože si nedokonalí lidé pouze závidí a dokonce si i ubližují. Vláda umí majetek spravovat mnohem lépe než lidé a tak ví nejlépe, co je pro nás dobré.

Slibuji, že moji milované vládě budu kdykoli k dispozici pro jakoukoli potřebu obrany státu. Kdykoli a v kteroukoli dobu jsem připraven nasadit život za obranu mojí milované vlády ať na území státu tak i kdekoli jinde na Zemi či ve vesmíru.

Vzdávám se tímto všech rodičovských práv, protože moje milovaná vláda ví nejlépe, co je pro moje potomky dobré a ví nejlépe, co se mají učit, jak mají myslet, co mají říkat a jak se mají zapojovat do společnosti.

Plně souhlasím s tím, že soukromí neexistuje. Moje milovaná vláda má možnost mne kdykoli sledovat, kontrolovat a ochraňovat a to z důvodu zajištění bezpečnosti mé a mých bližních.

Slibuji, že mojí milované vládě vždy nahlásím, kdybych viděl, že někdo nedodržuje vládou stanovená pravidla, která jsou pro občany vždy dobrá. Ať se bude jednat o osby mne cizí, či moje blízké. Uvědomuji si, že celá společnost stojí na dobrých pravidlech vlády a každý musí být potrestán pro ochranu a radostné žití druhých.

Moje milovaná vláda se o mne a moje blízké stará s láskou a péčí a za to jí vděčím svojí celou duší.

Tomáš Roud

P.S. Nebo si založíme vlastní stát? www.liberland.org 🙂

Svobodná republika Liberland

Svobodná republika Liberland

 

Požádal jsem si o druhé občanství ve svobodné republice Liberland

Ukončil jsem trvalý pobyt v České republice a požádal o občanství v nově vzniklém státě Liberland.

Liberland je republikou práva

Myšlenky zakladatelů svobodné republiky Liberland mi jsou velmi vlastní.

 • mám úctu k ostatním lidem a respektují názory ostatních bez ohledu na jejich rasu, národnost, orientaci, či náboženské vyznání
 • mám úctu k soukromému vlastnictví a jeho nedotknutelnosti
 • nemám komunistickou, nacistickou nebo jinak extremistickou minulost
 • nebyl jsem v minulosti trestán za závažné trestné činy, mám čistý trestní rejstřík

Dvojí občanství ČR a Liberland

Zákon 186/2013 Sb. o státním občanství České republiky, který platí od 1. ledna 2014 dovoluje občanovi České republiky získat občanství i v jiném státě a to bez ztráty českého občanství. Vzhledem k tomu, že si chci občanství v České republice ponechat je pro mne Liberland jasná volba.

Liberland je republika

Republika je státní zřízení ve kterém je nejvyšší autoritou právo samotné, není to prezident, nejsou to vlivní podnikatelé ani národnostní menšiny, ani náboženské většiny. Je zde právo a to je tak jednoduše a srozumitelně napsané, že není třeba drahých ani levných právníků k tomu, aby právo vysvětlovali běžným občanům.

 

Svobodná republika Liberland je na internetu

Můžete navštívit internetové stránky liberland.org nebo facebook.

Jak poznáš, že jsi ve SVÉM STŘEDU?

Tohle si se zkopíruju od Kamila z FB, abych si to připomínal a porovnával si podle toho, jak vzdálený od svého středu jsem 🙂

 1. Prožíváš pocit blaženosti i bez zjevných příčin
 2. Cítíš se zamilovaný-á, i když se to nevztahuje k nikomu konkrétnímu
 3. Nemá na tebe vliv žádná negativní emoce z venčí, jakoby se před tebou všechno zlo a negace rozpouštěly ve světle
 4. Raduješ se z maličkostí
 5. I když jsi fyzicky právě sám-a, vnímáš, že jsi uprostřed všeho dění
 6. Necítíš žádné ohrožení, všechno co k tobě přichází vnímáš jako přirozené, hravé, zajímavé, poučné…
 7. Nemáš strach ze smrti, ze změny, z odloučení, z prázdnoty, samoty a z nemoci
 8. Každý nový den vnímáš jako šanci udělat něco jinak, něco nového se naučit, někoho druhého potěšit, podpořit a inspirovat
 9. Cítíš se silný-á a nemáš potřebu to někomu dokazovat
 10. Vidíš a vnímáš božství ve všem kolem sebe
 11. Cítíš, že je ti Bůh-Vesmír-Universum-Zdroj…. nejbližším příbuzným na kterého se můžeš spolehnout
 12. Jsi si vědom-a velkého citu a lásky k sobě a ke všemu okolo tebe
 13. Neexistují žádní nepřátelé
 14. Víš, že neexistuje dobro ani zlo, existuje jen lekce a zkušenost= CESTA
 15. Kam vejdeš, všechno prozáříš svým světlem, láskou a dobrem
 16. Nebereš se příliš vážně, neustále si udržuješ nadhled
 17. I když druhý jančí, ty víš, že je všechno v pořádku
 18. Umíš se smát očima

Hubnutí s RAW food

Celý život se potýkám s váhou mého těla. Nejde ani tak o to, že bych svoje tělo nemiloval, to jako ne, miluju ho velmi. Spíše jde o to, že je nepraktické mít 100kg. Musím si rozepínat kalhoty v autě, nebo si koupit dokonce jiné, větší.

Proč nemůžu zhubnout?

Uvědomuju si, že jsem měl období jakýchsi vln. Buď jsem jedl hodně a často sladké, bonkonky, čokoláda, to bylo moje. A nebo jsem nejedl vůbec, když jsem si dal třeba 7 dní půst, sundal jsem 5 kg a mohl jsem zase se zase 2 měsíce ládovat. Tudy ale cesta nevede 🙂

Včera mne napadlo, že ani tak nejde o nějaké kalorie, protože jsou lidé, jako třeba já, kdy fyzicky dost pracuju na zahradě, cvičím, tančím a stejně jsem se držel s váhou 95 – 100 kg. Genetika s tím asi hraje taky co do činění, jelikož muůj tatínek i babička také řeší váhu, jenže na genetiku se mi vymlouvat moc nechce.

Jak je tedy možné, že člověk, co nejí maso, fyzicky aktivní má 100 kg?

Právě včera mi došlo, že tělo neukládá tuk jako zásobu na později, ale v tom tuku ukládá toxické látky. Právě toxické látky, které jíme v jídle, které se nám dostanou do těla z ovzduší nebo vody, ty se v tucích ukládají. A je krásně vidět, jak se ukládají co nejdále od orgánů. Tuky s toxickými látkami se ukládají v zadku nebo břiše, rukou, nohou a tak to pokračuje.

Způsoby přípravy jídla a vznik toxických látek

Vlastně existuje takové pravidlo, že čím více se potravina zpracovává, tím méně výživných látek v ní zůstane a ve více toxických látek se promění.

1. Sušení

Při průmyslovém sušení, kdy se produkují různé rýžové racio chleby, sušenky a tak, dochází k používání teploty přes 100 a dokonce někdy až přes 150 stupňú. Takové potraviny jsou extrémně dehydrované a tělo musí pak použít svojí vodu, aby je zpracovalo. Nemluvě o vzniku toxických látek.

2. Uzení

Sýry a maso se udí v kouři, aby dlouho vydržely. Protože právě ani bakterie takové potraviny nechtějí jíst. Při uzení se do potravin dostává spousta karcinogenních (rakovinotvorných) látek, které jsou v takovém množství, že tělo je prostě nezvládá. Dnešní průmyslové potraviny jsou na tom trochu lépe, protože uzené dnes znamená jen přidané uzené aroma, což je chemikálie, které nám evokuje chuť, jakoby potravina byla uzená.

3. Pečení

Při pečení se vysokou teplotou, často až 180 stupňú, narušují škroby a tím vzniká velmi toxická látka Akrylamid, která velmi negatovně ovlivňuje nervový systém. Proto nám také více pečené stimuluje chuťové buňky.

4. Smažení – fritování

Toto je asi nejdrastičtější forma úpravy potravin, kdy je potrava vystavována teplotám i přes 250 stupňů. Toxických látek se udělá ještě více, než při pečení, jelikož se rozkládají škroby i tuky.

Viděl jsem “krásný recept”, který dělaly děti ve škole:
Vezmete si 2 plátky veky, namažete je marmeládou, obalíte ve vejci a strouhance, jako řízek, osmažíte a nakonec posypete práškovým cukrem.

WOW dobrou chuť 😉

Jak pomáhá RAW food při hubnutí

Prakticky to funguje tak, že RAW food – živá strava obsahuje mnohem mnohem méně toxických látek (protože toxicitu neurčuje ta látka, ale její množství) a proto se s těmito látkami tělo snadno vyrovná, neutralizuje, vyloučí.

A protože zpracovat RAW food – živou stravu stojí velmi málo energie, zbývá spousty energie na to, aby tělo zamaklo na toxických látkách uložených v tucích. A proto se tedy na RAW food hubne 🙂

Jakých potravin jsem se vyvaroval a hubnutí jde samo

1. Mléko a mléčné produkty

Člověk používal mléko a mléčné produkty ke svému přežití v minulosti a v těžkých dobách, kdy nebyly k dispozici jiné potraviny. Dnes tento deficit potravin nehorzí, avšak na mláko a sýry jsme si tak zvykli, že je jíme nadále, ač to již není potřeba. Zvýrazňovače chutí, které se dávají dnes do sýrů a mléčných produktů jsou tak dobré … a také tak návykové. Dnešní mléko je pasterizované, homogenizované a tím má ještě méně těch látek, díky který naši předkové přežili. Dnešní mléčné produkty v sobě navíc obsahují hnis, kravičky nemají dostatek pohybu a tak jejich těla jsou často nemocná, aby se na to nepřišlo, tak jsou dopovány antibiotiky. Dnešní běžný mléčný výrobek obsahuje 327.000 buněk hnisu na cm3. Což je v pohodě, protože legislativa umožňuje až 750.000 buněk hnisu na cm3.

Věděli jste, že máme v legislativě zakotveno, kolik hnisu smí být v mléčných produktech?

No a ten hnis s toxickými látkami se právě ukládá v tucích a proto mléčné produkty podporují tloustnutí. Jestliže konzumujete mléo z farmy a nebo kozí a nebo ovčí či jiné, budou hodnoty hnisu a toxických látek možná jiné, můžete i sami sebe chlácholit že dokonce nulové. Když tomu chcete věřit …

2. Pečivo

Pečivo, tedy pekárenské výroby, je nejběžnější potravinou u nás i ve světě. Nejběžnější surovinou do pečiva je pšenice. Pšenice obsahuje látky, které nejsme schopni strávit a proto je nutné ji upéct či uvařit, aby se rozpadly na námi stravitelné, avšak se bohužel tímto procesem zabijí ty látky, které tam být mají. Respektive se promění v celou škálu toxických látek, se kterými se pak tělo potřebuje vypořádat.

Zajímavé je, že tyto toxické látky působí na mozek velmi podobně jako drogy, jako kofein v kávě či nikotin v tabáku. V mozku narostou neuronové receptory a ty pak doslova vyžadují tyto toxické látky v potravě, ač paradoxně tělu značně škodí svým objemem.

Již dávno se přišlo na to, že když se pšenice a ostatní semínka nechá naklíčit, tak chemická obrana semen povolí a nastartují se v semínku procesy, díky kterým se kativují enzymy a je pro nás mnohem mnohem lépe stravitelné a využitelné.

Nehledě na to, že dnešní průmyslově vyráběné pečivo má ještě menší podíly pšenice či jiných obilovin a o to více má přidávány chemické zvýraz

Jednou jsme doma vedli zajímavou debatu nad kukuřičným chlebem.

Klasický vs. nový způsob přípravy kukuřičného chleba

Dříve se vypěstovala kukuřice, potom se usušila, namlela, uskladnila, přidala se do ní voda a případně kypřící látky, dala se do pece a upekla. Po schladnutí se konzumuje chléb.

Proč se rovnou nenechá kukuřice naklíčit, pak rozemlít, jemně usušit a konzumovat?

3. Maso

Kdysi, když ještě lidé pojídali poldy, se velmi báli predátorů. Třeba takový tygr, který neohroženě procházel lesem a sežral, co se mu chtělo. Viděli v něm velikou sílu a neohroženost, terou si přáli získat také. A proto věřili, že když pojí z jeho těla, získají tké takovou sílu a neohroženost. Takovéto rituály přežívají dodnes. Kdy se třeba ochutnávají syrová játra střelené zvěře, nebo se pije kohoutí krev apod.

Dnes již ani tak nejde o rituály, jako o pokrytectví, kdy 95% lidí kupujících maso v obchodě by nikdy to zvířátko nemohli zabít, ale maso v plastikové nádobě již není zvíře 🙂

Jednou dostala manželka nápad, že kdyby měla jatka prosklené stěny a ještě by byla umístěna hned vedle supermarketu, kolik lidí by maso přestalo jíst 🙂

Dokonce jsem jednou obdržel ospověď při dotzu, jaký je rozdíl mezi psem a krávou, cituji “Protože kráva je jateční zvíře.” No budiž.

Zmiňovat se o toxických látkách v mase, antibiotikách, steroidech v kuřecím mase apod. nemá moc významu, to by bylo jako nosit sovy do Atén.

4. Sůl

Bez soli bychom vlastně ani nemohli maso a sýry konzumovat. Zkuste si udělat třeba přírodní řízek a nijak ho neosolit a neokořenit. Dobrou chuť 🙂 Sůl je dnes konzumována v takovém množství, že naše republika spotřebuje denně 150 tun soli. Tohle množství jíme denně. VYchází to na 15g na osobu.

Ona sůl je totiž hodně skrytá a ani o ni nevíme. Třeba právě v pečivu nebo v mléčných výrobcích. Dokonce kosmetika obsahuje sůl. Sůl přidáváte i do vařeného a pečeného jídla. Brambory nebo rýže se vaří se solí a masíčko se prosolí také.

Sůl sama o sobě škodlivá není, to ani kyanid. Jde o množství. Tělo ukládá přebytečnou sůl, kterou neumí zužitkovat či vylouči, v kloubech. Často lidé již kolem 35 – 40 roku věku mají potíže s klouby, které se pak vysušují, jelikož sůl na sebe váže vodu.

Takový zarušený recept na dobré jídlo je: dej do toho glutamát a sůl a bude to dobré.

5. Cukr

A je jedno, jestli bílý rafinovaný, žlutý, nebo třtinový, hnědý a nebo jiný. Cukr neobahuje kromě chuti vůbec nic pro tělo. Je tam nic. Prázdno. Spousta lidí, kteří mají nadváhu ve skutečnosti trpí podvýživou, kdy nemají dostatek látek, jež tělo potřebuje. Cukr totiž zůsobí to, že se cítíte sytí a odmítá nadále jíst, ikdyž na základě látek vlastně hladoví.

Nejpřirozenější cukr, který se dá jíst a nijak tzv. “není na váhu” je ten v ovoci a zelenině. Schválně píšu “v” a ne “z” a to proto, že ten průmyslově extrahovaný asi také nebude nic moc. Proč? Protože ho je hodně, jak jsem psal výše, nejde o látku, ale o množství.

Cukr také tvoří velmi silné receptory a proto se ozývají takové hlášky: “Jsem naštvaná, pojď si dát kremroli” nebo “Dal bych si sladkou tečku”.

Tradiční vánoční kuličky: pokrmový tuk hera, cukr, sladké kakao a posypat kokosem.

Nové RAW vánoční kuličky: sušené datle, nepražené kakao, posypat kokosem.

Provovnejte si chuť i výživovou hodnotu obou verzí sami 🙂

A co dál s RAW food?

Za poslední 2 měsíce na RAW food mi tělo vyloučilo přes 10kg tuků a toxických látek. Děkuju mé božanské tělo, jsi úžasné.

Uvidíme co bude dál, vše je proces, miluju jídlo a miluju sebe.

P.S. Rozesmála mne věta z jednoho videa na youtube “Já jsem taky veganka, tedy vegetariánka … jenom si občas dám rybu nebo kuře” 😀